ขอได้ดั่งใจหวัง พระวิห ารแปลกเก่าแก่ !!

วันนี้แอดมินขอนำเสนอเรื่องราวหลังจากกรณีโลกออนไลน์แห่เเชร์ พระพุทธรูปที่มีรูปร่ างแปลก ที่ วัดมรรครังส ฤ ษดิ์

หรือวัดตะคร้อ

ในพื้นที่บ้านห าดเสลา ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ และเป็นวัดขึ้นชื่อของจังหวัด

โดยพบว่าพระวิห ารเก่าแก่ อายุกว่า 78 ปี มีรูปร่ างแปลกต า ตั้งแต่รูปปั้นสั ตว์ป ากประตูทางเข้าวิห าร ไปจนถึงภาย

ในที่มีรูปปั้นพระพุทธรูป

ที่แปลกไม่เหมือนกับที่ใด ตั้งเรียงรายกว่า 30 องค์พระประเสริฐ ถาวะระธัมโม รองเจ้าอาวาสวัดมรรครังส ฤ ษดิ์

กล่าวว่า สมัยก่อนวัดเพิ่งสร้างเสร็จใหม่

ไม่มีอะไรที่สวยงามเลย ก่อนนี้วัดจะทาแต่สีขๅว พอมีเด็ก ๆ เข้ามาก็จะกลัวกัน เพราะดูหน้ากลัว ส่วนหลวงพ่อริ้ว

เจ้าอาวาสองค์แรก

ท่านมากันสององค์กับน้องท่าน ก็ได้ช่วยกันสร้างวัดและสร้างวิห ารนี้ขึ้นมา และตั้งใจว่าจะใช้วิห ารนี้เป็นพระอุ

โ บ ส ถ กลับถูกทางการไม่อนุญ าตจนต้องสร้างพระอุโ บ ส ถตามแบบมาตรฐานขึ้นมาใหม่แทน

พระประเสริฐ กล่าวต่อว่า ครั้งแรกที่อาตมามาบวชอยู่วัดแห่งนี้ ก็เห็นวิห ารและรูปปั้นแปลกต า และก็ไม่สามารถระบุ

ได้ว่าเป็นพระอะไรเพราะไม่เหมือนกับที่ไหนเลย จึงได้ถามหลวงพ่อริ้ว ก็ทราบว่า งานปั้นทั้งหมดไม่ว่าพระพุทธรูป

หลวงพ่อกับน้องชายเป็นคนสร้างทั้งหมด

ซึ่งเป็นไปตามคติความเ ชื่ อในพุทธศ าสนาทั้งสิ้ น หากแต่ใช้จินตนาการและทักษะตามที่มีเรียกว่า ดิ บ ๆ ทำขึ้นมา จึง

ไม่สามารถระบุได้ว่า รูปปั้นสั ตว์

รวมถึงพระพุทธรูปทั้งหมด สื่อถึงอะไรแต่ความตั้งใจของหลวงพ่อริ้วคือ อย ากให้ชาวบ้านที่มาได้ใช้จิตนาการ และวิจ

ารณญ าณถึงตัวเราเองที่ผู้กำหนด

ให้รับรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่ เป็นอัตต าโดยแท้ หากแต่เอาจิตที่บริสุทธิ์เข้าจับ จะเห็นถึงความตั้งใจ ความเ ชื่ อและ

ศ รั ทธ า ในสิ่งที่ผู้สร้างบรรจงอย่ างบริสุ ทธิ์ใจ

มันไม่เรื่องง่ายที่จะทำเช่นนี้ได้ ต้องมีความเพียร ความตั้งใจ โดยป ร าศจากการครอบงำจากภายนอก

พระประเสริฐ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้เคยมีญ าติโยมที่มาทำบุญที่วัด เขามีความรูปทางด้านศิลปะ มาบอกให้ฟังว่า วิ

ห ารที่ถูกสร้างให้เป็นศิลปะเช่นนี้

ทางตะวันตก จะเรียกว่า ศิลปะนาอีฟ ซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างโดยศิลปิน ที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ป ร าศจากความรู้พื้น

ฐานทางศิลปะจากเมือง และความเจริญโดยรอบ

เรียกได้ว่าบริสุทธิ์โดยแท้ ด้าน น.ส.วีนัศรินทร์ กลิ่นเจริญ อายุ 32 ปี ชาวบ้านอยู่ในละแวกใกล้เคียงวัด กล่าวว่า

วันนี้ตนมาทำพิธีแก้บน เนื่องจากก่อนหน้านี้

ไปหาหมอและพบว่ามีก้อนเ นื้ อที่ห น้ าอ ก ต้องผ่ามาตรวจสอบว่าเป็นเ นื้ อร้ ายหรือไม่ จึงเป็นกั งว ลอย่ างมาก

จึงมาบนขอพรกับหลวงพ่อริ้ว

กระทั่งกลับไปฟังผลตรวจ ก็พบว่าเป็นก้อนเ นื้ อธรรมดาที่ไม่ถึงขั้นทำให้เป็นมะเ ร็ ง ตนจึงได้นำหัวหมูต้มและ

พวงมาลัยมาทำพิธีแก้บนดังกล่าว

น.ส.วีนัศรินทร์ กล่าวต่อว่า ที่วัดแห่งนี้มักจะมีประช าช นมากราบไหว้และบนบานขอพรกันเป็นประจำ และส่วนใ

หญ่ผู้ที่มาบน จะมาขอให้สอบติดได้บรรจุเป็นข้าราชการ

พบว่า มีผู้สมหวังดั่งใจกันไปหลายรายแล้ว ส่วนตนก็เช่นกัน ไม่ว่าตนจะมีเรื่องทุ กข์ใจหรืออย ากขอพรให้

ได้อะไร ตนก็จะมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อริ้ว

ภายในวิห ารแห่งนี้ทุกครั้ง และก็ขอท่านได้สำเร็จสมดังใจป ร ารถนาทุกครั้งด้วย

และมีรายงานว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2485-86 โดยหลวงพ่อริ้ว กุสลจิตโต เจ้าอาวาสวัดองค์แรก

และเป็นเกจิพระวัตถุมงคลของขลังด้านแ ค ล้ วค ล า ดคงกระพั น ชื่อดังของจังหวัด ได้ร่วมกับพระน้องชาย

ของท่านจัดสร้างขึ้นซึ่งในสมัยนั้น หลวงพ่อริ้วได้ตั้งชื่อเ

ป็นวัดตะคร้อ เพราะมีต้นตะคร้อใหญ่ยืนต้นอยู่กลางวัดต่อมา อาจารย์จันทร์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ขอเปลี่ยน

ชื่อเป็นวัดมรรครังสฤษดิ์ ซึ่งแปลความหมายว่า“หนทางสู่ความสำเร็จ”

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่าน*

Leave a Reply

Your email address will not be published.