พิมรี่พายประก าศคนขอกล่ องสุ่ ม

พิมรี่พาย รู้เรื่องแล้ว ประก าศต ามหาคุณย าย ขอกล่ องสุ่ ม 199

เมื่อวันที่ 12 ธค. 2564 คุณป้าคนหนึ่งได้โ พสต์คลิ ปวิดีโอผ่าน ติ๊กต๊ อก ระบุถึงพิมรี่พายว่า

ขอให้พิมรี่พายทำกล่ องสุ่ มคนจ นออกมาข ายบ้าง ในร าคา 199 บ จะใส่อะไรก็ใส่มา

จะใส่เ พชร ใส่ท อง หรือใส่เ งินสั ก 40-50 บ หรือ 4-5 ล บ ก็ใส่มา ตนมีเ งินอยู่ 2ร้ อยบ

ตอนนี้ต้องกินข้าวกับน้ำพริ กปลาร้ าทุกวัน เพื่อเก็บเ งินไว้ซื้ อกล่ องสุ่ มพิมรี่พาย

ง านนี้คนก็เข้ามาคอมเ มนต์กันเพียบ ระบุว่าถ้าไม่มีเ งินก็เก็บเ งินไว้ซื้ อข้าวกินดีกว่า

เพราะพิมรี่พายก็เคยบอกแบบนี้ในไ ลฟ์ บางคอมเ มนต์ก็บอกว่าขอกล่ องสุ่ ม 199 บ.

แต่หวังเ พชร หวังท อง หวังเ งิน แถมยังพูดก ูมึ ง ซึ่งคุณป้าก็เข้ามตอบว่าตนเองเป็นตัวแทน

คนจ น ทีพิมรี่พายพูดก ูมึ ง ยังมีแต่คนรักเลย ขณะที่บางคอมเ มนต์ก็แ ซวขำ ๆ ว่าป้าคนนี้อาจ

จะทำคลิ ปขำ ๆ ก็เป็นได้ แถมยังเป็นตัวแทนหมู่บ้านส่งส ารไปถึงพิมรี่พายอีกว่าให้ทำกล่ องสุ่ ม

199 ถ้าพิมรี่พายได้เห็นคลิ ปนี้ อาจจะทำกล่ องสุ่ มคนจ นขึ้นมาจริง ๆ ก็เป็นได้

ต่อมาวันที่ 15 ธค 2564 คุณป้าคนเดิมก็ได้โ พสต์คลิ ปผ่าน ติ๊กต๊ อกระบุว่าขออภั ยแฟนคลั บ

พิมรี่พายทุกคน ตนไม่ได้มีเ จตนาจะบังคั บให้พิมรี่พายทำกล่ องสุ่ มคนจ น ถ้าทำให้ใคร

ไม่สบ ายใจก็ขออภัยด้วย ขอบคุณทั้งยอ ดวิ วและคอมเ มนต์ต่ าง ๆ นับว่าเป็นการ

แ ลกเ ปลี่ยนความคิดเห็นกัน ต ิแ รง ๆ ก็ไม่เป็นอะไร ตนรักทุกคน และรักพิมรี่พายด้วย

ล่ าสุดพิมรี่พาย ประก าศต ามหา คุณย ายดังกล่าว โดยได้บอกว่า คุณย ายติ ดต่อมาเลย

กล่ องสุ่ ม 2ร้ อยใช่ไหม เอางี้นะ เดี๋ยวให้ของจัดเต็ม คุณย ายจะได้มีความสุ ขในวันปีใหม่

ถือเป็นของขวัญ และยังพูดถึงประเ ด็นที่ถูกพ าดพิ งว่ามีอเ งินแค่2ร้ อย

เก็บไว้กินข้ าวเถอะ ซึ่งพิมรี่พายได้บอกแล้วว่า แค่พูดเล่นกับเพื่อนรักในไ ลฟ์ เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *