“สายเชีย” ถูกบอกว่าเป็นแค่ตัวประกอบ ตัวจริงนั้นเป็นถึงเจ้าของที่ดิน

หลายคนคงรู้จัก และคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี สำหรับ “สายเชีย วงศ์วิโรจน์” นักแสดงหนุ่ม

ที่มักจะได้รับบทเป็นตัวประกอบในหลายๆเรื่อง และมีผลง านโฆ ษณามากมาย หลายคนคง

รู้แล้วว่าเจ้าตัวนั้นเป็นถึงเจ้าของกิ จการใหญ่ ทะเลน้ำจืดบนพื้นที่กว่าห้าร้อยไร่ ซึ่งรู้จักในนาม

“สยามชั ยหาดทรายขาว” แต่หลายคนคงยังไม่รู้ว่า กว่าที่เจ้าตัวจะมีอย่างทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่อง

ง่าย เจ้าตัวเคยผ่านความยากลำบ ากมาเกินครึ่งชีวิต เนื่องจากคุณพ่อ และคุณแม่ต้องย้าย

ที่อยู่ไปเรื่อยๆ เพื่อหาที่ทำมาหากิน แม้ค รอบครัวของเจ้าตัวจะทำอาชี พทำไร่ทำนาเป็นหลัก

แต่ที่บ้านกลับไม่ค่อยมีข้าวให้กิน แถมกับข้าวคือน้ำปลาบ้าง เกลือบ้าง ปลาร้ าบ้าง ไม่เคยได้

กินอาหารดีๆเหมือนคนอื่น ส่วนเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเก่ าๆที่ได้มาจากคนอื่น เจ้าตัวเล่าว่า

ที่บ้านสอนมาตั้งแต่ยังเล็กๆว่าทุกคนในบ้านต้องช่วยกันทำง าน แม้เดิมทีเจ้าตัวจะเป็นคนเรียนดี

ได้ผลการเรียนดี แต่พอไม่มีทุนที่จะเรียนต่อจึงต้องหยุดเรียนไปตั้งแต่ยังเล็ก และออกมาช่วยที่

บ้านทำง าน โดยเจ้าตัวเล่าว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตคือการได้เป็นนักแสดงตัวประกอบ ถึงแม้จะไม่

ค่ าตัวมาก แต่พอสะสมประส บการณ์การแสดงมากขึ้น ค่ าตัวก็ขึ้นตามไปด้วย แถมเจ้าตัวยังมี

ง านเข้ามาอยู่เรื่อยๆ และเริ่มมีคนรู้จัก และจดจำเจ้าตัวได้มากขึ้นจากผลง านโฆ ษณาชื่อดัง

จากนั้นก็เริ่มทำกิ จการส่วนตัวควบคู่ไปด้วย จนตอนนี้จากกิ จการเล็กในวันนั้น กลายเป็นกิ จการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *