สุ่ ม ต รวจราคาลอตเตอรี่ “คำชะโนด” ส่วนใหญ่ขาย 80 บาท ชาวเน็ตแนะให้ปลอ ม ตัวไปถาม

 

สุ่ ม ต รวจราคาลอตเตอรี่ “คำชะโนด” ส่วนใหญ่ขาย 80 บาท ชาวเน็ตแนะให้ปลอ ม ตัวไปถาม

สุ่ ม ต รวจราคาลอตเตอรี่ “คำชะโนด” ส่วนใหญ่ขาย 80 บาท ชาวเน็ตแนะให้ปลอ ม ตัวไปถาม

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหะเสรี ผบก.ภจ.ว.อุดรธานี ลงพื้นที่ต รวจสอบร าค าลอ ตเตอรี่ที่บริเวณเกาะคำชะโนดวั งนาคินทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ส่วนใหญ่พบว่า ขายในร าคา 80 บ าท ช าวเน็ ตแนะเจ้ าหน้ าที่ตำร วจ รอบหลังให้ปล อ ม

 

ตัวเป็นประชาชนธรรมดาไปตรวจสอบ อาจจะเป็นร าคาอื่น เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. เพ จ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรม ก ร ข่าว” ได้โพ สต์ คลิ ป รายง านข่ าว จาก “เรื่องเล่าเช้านี้” ภายในคลิ ปเผ ยให้เห็น พล.ต.ต.พิษณุ อุณหะเสรี ผบก.ภจ.ว.อุดรธานี ลงพื้นที่ต วจส อบร าคา

 

ลอตเตอรี่ที่บริเวณเกาะคำชะโนดวั งนาคินทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยเดินถามราคาพ่ อค้าแ ม่ค้า ซึ่งก็ได้รับคำตอบจากเหล่าผู้ค้าว่าจำหน่ ยในราคา 80 บาทตามรั ฐบ าลกำหนด ทางเพ จระบุข้อความว่า “หวย 80 บาท ที่ ‘คำชะโนด’ ผู้การฯ อุดรธานีสุ่ มตร วจราคาลอตเตอรี่ 80 มีอยู่จริ งหรือไม่ นักท่องเที่ยวแ ห่กราบสักการะปู่ศรีสุทโธ ‘คำชะโนด’ คึกคักรับวันหยุ ดยาว

 

วานนี้ (11 ธ.ค. 64) ที่เกาะคำชะโนดวั งนาคินทร์ ดินแดนพญาน าคราชพ่ อปู่ศรีสุทโธและแ ม่ย่าศรีปทุมมา บ้ านโนนเมื อง หมู่ที่ 11 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง พล.ต.ต. พิษณุ อุณหะเสรี ผบก.ภจ.ว.อุดรธานี ลงพื้นที่สำรว จความส งบเรียบร้อย และกำชับให้เจ้าห น้าตำรว จ สภ.ดงเย็น และยังได้เดินสอบถามพ่อค้าแ ม่ค้าที่จำหน่ายลอ ตเต อรี่ว่าข ายในร าคาที่กำหนดหรือไม่ ต้องไม่เกิน 80 บา ท ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่า ‘ครั บ’ ‘ค่ ะ’ ส่วนที่ลานบวงสรวงช่วงนี้ห นาแน่นตลอดวัน มีคนมาแ ก้บนเปิดทรั พย์รับโช คจำนวนมาก มีตั้งแต่โต๊ ะร าคาหลักพั น จนถึงหลักแส น ตามกำลังและความเชื่ อศรั ทธา”

อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่แนะเจ้าหน้าที่ตำรว จให้ปล อ มตัวและลงพื้นที่สุ่ มต รวจอีกครั้ง อาจจะไม่ใช่ราคา 80 บาท มีชาวเน็ ตบางรายแชร์ประส บกา รณ์จากการซื้อลอตเตอรี่ที่บริเวณดังกล่าวในราคา 5 ใบ 700 บาท ชุด 4 ใบ 600 บาท และมีค อมเมนต์อีกจำน วนมา ก เช่น ร บก วนท่านแต่งตัวแบบธรรมดาที่ใส่อยู่บ้านของท่านทุกวันมา ไม่ต้องมีย ศถาบรรดาศั กดิ์ แล้วลองซื้ อเลขที่ท่านต้องการดู จะรู้ว่า “การโ กห กเพื่อให้อยู่รอ ด” นั้นมีจริงๆ , ล องปลอ มตัวเป็นประชาช ธรรมดาสิ , เต็ มย ศขนาดนี้ บอก 100 ก็โด นอะดิครับ ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *