ส่งกำลังใจให้ บุ๋ม ปนัดดา

ส่งกำลังใจให้ บุ๋ม ปนัดดา

~

~

~

รื่องรา วข องพิธีก รสาวสายส ตรอง บุ๋ม ปนัดดา ที่ล่า สุดทำ เอา ห ลา ยคนทั้งตกใจ ทั้งเป็นห่วง หลังลูกสา วน้อ งอั นดามัน ได้โพ สต์ภาพบุ๋ ม ขณ ะนอนอยู่บ นเตี ย งที่โ รงพย าบา ล
พร้อมเขี ยนข้อ ความแจ้งว่า “แม่ ขอหยุ ดงา นห นึ่งวัน เนื่อ งจาก ต้องเข้ าห้องไอ ซียู ส่ วนอา การอั ปเดตเป็นยั งไง จะแจ้ง อีกทีนะ คะ-อันด า มัน”

~

~

นักข่าวไ ด้รับ แจ้งจา กผู้จัดการส่ว นตัวของบุ๋มว่า เมื่อช่ว งเช้าวานนี้ บุ๋มมีอากา รภู มิแ พ้กำ เริบ ซึ่งปกติบุ๋มเ ป็น ภูมิแ พ้อยู่แล้ว โดยอ าการเริ่ม จากมีผื่น แดง แน่นห น้าอ ก

~

~

คุณหมอก็เลยใ ห้น อนร อดูอาก ารใน ห้อง I C U เนื่องจากมีภาวะภู มิแ พ้ขั้น รุน แร ง และยังหาสาเหตุไม่ได้ ว่าแ พ้จ ากอะไร ต้ องร อผลตรว จเ ลื oดจากแลป

~

~

คุณหม อยั งให้พักใ น ห้อง I C U ไปก่ อน แต่ค าดว่าวันนี้ก็น่ าจะออกมา ทำ งา นได้ตามปกติแ ล้ว ส่วนสาเหตุอาการแ พ้ คุณหมอยั งไม่ทราบสา เหตุที่แ น่ชัด เนื่อ งจากก่ อน บุ๋มจะเริ่ม มีอา การภู มิแ พ้กำเริบ เจ้ าตั วได้ทานอาหา รไปห ลายอ ย่าง

~

~

ขณะที่บุ๋ มเมื่อวาน นี้ก็ได้โ พสต์ คลิ ป ตัวเอ งขณะอ ยู่ใ นห้ อง I C U โ ดยมีเค รื่อง ช่วยหา ยใจและอุป กรณ์รักษาเต็มตัว แต่ ก็ยั งพูดคุยได้ปกติ โดย ในคลิ ปบุ๋ มบอกว่า

~

~

ด้านนอกก็จะเป็ นกระจก แต่ ตอ นนี้เ ขาปิดม่า นให้ เ พราะญ าติคนไข้จะเดิ นไปเดินมา ยัง ไหวอยู่ เดี๋ยวมารีวิว ให้ดู ต้องเข้ามาตาม นะ IC U เนี่ย บ๊ ายบ าย

~

~

ด้านนอกก็จะเป็ นกระจก แต่ ตอ นนี้เ ขาปิดม่า นให้ เ พราะญ าติคนไข้จะเดิ นไปเดินมา ยัง ไหวอยู่ เดี๋ยวมารีวิว ให้ดู ต้องเข้ามาตาม นะ IC U เนี่ย บ๊ ายบ าย
~

~

VDOส่งกำลังใจให้ บุ๋ม ปนัดดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *