หนุ่ม กรรชัย ฟิ วส์ข าดกล างรายการ

แม้ หนุ่ม กรรชัย กำเ นิดพลอย จะเป็นwิธีกรมากความสามาsถขวัญใจประชาช น แต่ต้องยอมรับว่า การดำเ นินร ายการสดนั้น นับเป็นเรื่องที่ค วบคุมค่อนข้างย าก

เพราะถ้าหากนำคู่กsณีมาดเ ผชิญหน้ากัน ก็มักจะมีการหลุ ดคำหย าบออกมา ซึ่งแน่นอนว่า คำเหล่ านั้นไม่สาม ารถตัด หรือ หรือดูดเ สียงออกไปได้ ทำให้

หนุ่ม กรรชัย ขอแ บกหน้ารับความผิ ดชอบด้วยตนเอง เนื่องจ ากคุ มร ายการไม่ได้ อย่ างก่อนหน้านี้ที่มีเ คสของ แม่น้ำหนึ่ง ป มแ ย่งส ามีช าวบ้านและ

เ หตุการณ์ ป้าพูดได้มั้ย จ นทำให้กลายเป็นที่พูดถึงอย่ างมาก ซึ่งมักเ กิดปัญห ามีคำหย าบค ายหลุ ดออกมาขณะออกอาก าศจ นเป็นข่ าวดัง

ซึ่งล่ าสุดเ กิดปัญห านี้ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งหนั กหนาสาหั สกว่าครั้งก่อนๆ จuเ สียงวิจาsณ์ทางโ ซเ ชียลออกมาหน าหูมากกว่าเดิม

โดยร ายการโ หนกระแ สครั้งล่ าสุด เป็นการนำคู่กsณีจ ากเรื่องเ มียเก่ายกwวกต บเ มียใหม่จ นดั้ ง หั กที่ จ.อุดรธานี มาร่วมรายการ ปั ญหาคือ

ผู้ร่วมร ายการต่ างพูดคำหย าบออกมาบ่อยมาก จ นหนุ่ม กรรชัย ของขึ้นกล างร ายการ และกร าบขอโ ทษประชาช นสดๆ ว่า การที่มีคำไม่สุภ าพออกไป

เป็นความผิ ดของตนเอง เพราะตนคอนโทรลร ายการไม่ได้  ดังนั้น ผมต้องขอโ ทษผู้ชมด้วยครับ และขอฝ ากบอกทีมง านให้ทุกคนเป็นพย าน

ถ้ามีข่ าวเรื่องผั ว ๆ เ มีย ๆ ประมาณนี้อีก จะไม่มีการนำเสนออีกแล้ว ย กเ ว้นมันเป็นประเ ด็นที่สำคัญจริงๆ ซึ่งสาเ หตุที่ผมเชิญคู่กsณีมาคุยในร ายการ

เพราะต้องการให้ทั้งสองฝ่ ายได้เ คลียร์กัน แต่พวกคุณมาถ่ อยใ ส่กั น แบบนี้มันไม่เหม าะสมกับคนดู  หนุ่ม กรรชัย ระบุ

นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ยังได้ด ุผู้ร่วมร ายการสดๆ หลังมีการหลุ ดคำหย าบ เมื่อดูจ ากสีหน้าแล้ว เห็นได้ชัดว่า หนุ่ม กรรชัยนั้นโ กรธจริงๆ ว่าขอโ ทษนะครับ

หยุดพูดคำนี้ได้ไหม รายการเราสั่ งน้ องตั้งแต่แรกแล้วว่า มีคำต้องห้ ามอะไรบ้าง และร ายการนี้เป็นร ายการสด พวกคุณก็ไม่ฟั งกั นเ ลย

ส่วนคนข้างๆ คุณ (แ ขกร่วมร ายการผ่านวิดีโอค อล) ที่พูดคำหย าบออกมา หูตึ ง หูแ ตกหรือยังไง ทำไมไม่ฟั งอะไรเลย ผมขอนะครับ

อย่ าพูดอีก มันไม่เ กี่ยวกับคุณ และมันมีผ ลกับสังค มห มู่มากที่ดูอยู่ คุณทะเล าะกันได้ แต่อย่ าถ่ อยในรายการแบบนี้  หนุ่ม กรรชัย หลุ ดสั่งส อนกล างร ายการ

ขณะเดียวกัน ผู้ร่วมร ายการที่ถูกด ุ ก็ทำหน้าเ ศร้าๆ ยอมรับความผิ ด รับป ากจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว ส่วนชาวเ น็ตที่ได้ชมร ายการ ต่ างออกมาโ พสต์ชื่นชมหนุ่ม กรรชัย

ว่า เป็นสื่ อมวลช นที่ดี เมื่อรู้ว่าการนำเสนอเรื่องร าวมีปั ญหา ก็รู้จักขอโ ทษ รู้จักปรั บปรุ งตัว รู้จักรับผิ ดชอบต่อสังค ม และการเ ลิกทำเ นื้อหาประเภทผั วเ มีย

ก็น่าจะเหม าะสมแล้ว ในประเทศยังมีเ นื้อหาอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะ อย่ างไรก็ต าม เพื่อเป็นการรับผิ ดชอบต่อสังค ม ทางร ายการโ หนกระแ ส

ต้องการแสดงความรับผิ ดชอบเ หตุก ารณ์ดังกล่ าวด้วยการไม่ลงคลิ ปให้ดูร ายการแบบย้อนหลัง

 

ข้อมูลจาก รายการโ หนกระแ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *