5 ปีนักษัตรยิ่งแก่ยิ่งรวย! สาธุได้ไหม…

5 ปีนักษัตรยิ่งแก่ยิ่งรวย! สาธุได้ไหม…

5 ปีนักษัตรนี้บุญเก่าหนุนนำ ยิ่งแก่ยิ่งรวย โชคลาภวิ่งเข้าหา


ปีระกา

คนเกิ ดปีนี้มักเป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่ง มักหาความรู้อยู่เสมอที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะหน่อย มีคู่แข่งในทุก ด้าน เรียกว่าทำ

อะไรก็ต้องมีอุปสรรคมีคนคอยขัดขวางแต่ไม่ต้องสนใจเพราะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพราะด วงชะต าคุณกำลังเปลี่ยนแบบจาก

หน้ามือเป็นหลักมือ แต่ต้องบอกก่อนว่าทำอะไรอย่ าให้โดดเด่นเกินไป เพราะจะมีคนอิ จ ฉ าเอาได้ ทำ พอประมาณนี้การงานจะรุ่งไม่ยุ่ง

ยๅกอีกต่อไป ส่วน ด วง เกี่ยวกับโช คลาภ มีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโตมีโอกาสถูกห ว ยຣวຢเบอร์ ด้านการงานจากนี้ไปจะมีโอกาสได้

ขยับขยๅย หรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้น แถมยังมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือ ทำให้การงานรุ่งกว่าแต่เดิมมาก และมีเงิ นเข้า

มามากขึ้น

ปีกุน

คนที่เกิ ดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้สงสารและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่มักโดนเอาเปรียบ เพราะความขี้

สงสารของคุณนี่หละที่มักนำความเดื อ ดร้อนมาให้คุณเสมอ หลายปีที่ผ่านมาคุณลำบ ากและเหนื่อยมามากเหนื่อยจากการทำอะไรต่อ

อะไรเพื่อคนอื่น ให้หยุดซะ เพราะคุณจะเหนื่อยและลำบ ากไม่สิ้นสุดให้หันมารักตัวเองบ้ าง พอเขาลำบ ากเราช่วยแต่พอเราลำบ าก มองหา

ใครไม่เจอสักคนเป็นแบ บนี้บ่อย บอกเลยไม่ไหว หยุดแล้วมาทำเพื่อตัวเองจะเหมือนคุณหมดก รร มจากคนพวกนี้ซะที นิ สั ยขี้สงสารให้

เลิกซะ ด วงชะตาของคุณมีเกณฑ์หมดเคร าะห์หมดโศกแต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง นอกจากนี้หลังจากสิ้นเดือนไปแล้วด วง โช

คลาภเด่นมากมีโอกาสได้จับเงิ นหลักแสนหลักล้าน

ปีชวด

คนเกิ ดปีนี้มักเป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และเรียนรู้สิ่งต่าง ได้อย่ ารวดเร็วการใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่ว

ไปแต่มักมีคนนำเ รื่ อ งเดือดร้อนมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือราบรื่นเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ต้องกังวล

มากจนเกินไป ทำดีเข้าไว้มาก และให้คิดดีอยู่เสมอ

ปีจอ

คุณเป็นคนที่มีนิ สั ยพื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ ช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่

าไว้ใจใครมากเกินไป เพราะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ หรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้ หรือฟังความ

คิดเห็นของคนอื่นบ้ างแล้วคุณจะไม่ผิดหวังหรือเสียใจฝ่ายหลัง แต่หลังจากวันปลายเดือนนี้เป็นต้นไปปั ญหาต่าง จะเริ่มคลี่คลาย การงาน

ประจำความสำเร็จดี ค้ า ขายก็ซื้อง่ายขายคล่อง

เถาะ

คนที่เกิ ดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนใจดี นิ สั ยดี เป็นมิตรกับคนรอบข้าง ไม่คิดร้ า ยกับใครและด้วยความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอย

ช่วยเหลือคุณอยู่เสมอเป็นคนที่ต กน้ำไม่ไหลต กไฟไม่ไหม้ และยังเป็นคนด วง แข็งอีกด้วย ที่สำคัญด วงหลังจากนี้จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะ

เจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง

*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน*

Leave a Reply

Your email address will not be published.