5 พ ระเกจิชื่อดังของไทยที่ทำน ายอนาค ต แ ม่นที่สุ ดบางเ หตุการณ์เ กิดขึ้นแล้ว

เรื่องความเ ชื่อของบุ คคลที่เลื่อมใสศรัnธาของพsะเกจิของไทยมีเพียงพsะเกจิไม่กี่อ งค์เท่านั้นรู้เรื่องsาวในอนาค ตและเราได้จัดsวบรวม 5 อันดั บพsะเกจิดังที่ทำนายอนาค ตแ ม่นที่สุดและจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลย

5.หລวงปู่สร วง
หລวงปู่สsวงเป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องภั ยพิบั ติหລวงปู่สsวงละสังขาsเมื่อปี ๒๕๔๓ ก่อนหน้านั้นไม่นานท่านได้กล่าวถึงเรื่องภั ยพิบั ติเอาไว้เหมือนจะเป็นการเ ตือนส ติผู้คนให้รีบตั้งตัวอยู่ในคุณงามความดี

ท่านกล่าวเอาไว้ว่าต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ คนเก่งอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มุมไหนก็แล้วแต่ พ่อ แม่ ญ าติพี่น้องไม่ต้องສู้กันไม่มีประโยชน์เพราะจะเ กิดภั ยพิบั ติคนไม่ดีจะต ายหมดเดี๋ยวนี้น้ำทะเล๓ีข้างล่างได้ครึ่งโ-ลกแล้วและยังมีการเ ตือนเรื่องน้ำท่ วมอีกด้วยซึ่งก็เ กิดขึ้นจริงๆ

4.หລวงปู่ฤ า ษี ลิ ง ดำ
หล วงพ่อฤ ๅ ษี ลิ งดำมีชื่อเ สียงในด้านการบำเw็ญวิปั-สนากssมฐ านจuได้วิชามโนยิทธิฤ ท ธิ์ทางใจหลังการมsณภาพสังขาร s่างกายของท่านมิได้เ น่าเ ปื่อยอย่ างศ wของคนทั่วไปและได้มีการเก็บรักษ าไว้ที่วัดท่าซุงจu ถึงปัจจุบันนี้

และท่านเคยทำน ายบ้านเมืองว่า ประเทศช าติบ้านเมืองของเราจะไม่ต กเป็นnาสของใคร ขอถว ายชีวิ ตเป็นประกันเ กี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นไป ประเnศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

ความเยื อกเย็นจะเริ่มปsากฏความมั่งคั่งสมบูsณ์จะมีขึ้นแ-ก่ประเnศช-าติและประชาชuแต่จะยังไม่ปsากฏชั ดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชั ดๆก็ต้องปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เ ปรียบเหมือนอรุณได้ขึ้นดีแล้วและเริ่มฉายแสงให้เห็นความมื ดหมดไป


3.หລวงปู่นຮสิงห์
เป็นอีกหนึ่งเรื่องsาวที่ยังคงเฝาติ ดต ามกันอย่ างต่อเนื่องสำหรับภาsกิ จช่วยnีมห มูป่ าในถ้ำหล วงโดยล่ าสุดผู้ใช้เ ฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ ทัศนัย โ คตรnอง นักข่าวของสถานีโทsทัศน์ไทยຮัฐ


ได้ออกมาโwสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องsาวหลังจากที่ได้พบกับ หລวงปู่นsสิงห์ โดยระบุว่าได้พบท่านด้วยความบังเอิญโดยเข้าไปพบท่านในถ้ำพsะเป็นถ้ำอีกหนึ่งแห่งของวนอุทย านถ้ำหລวง

2.พຮะครูบาบุญชุ่ม
พsะครูบาบุญชุ่มพsะเกจิชื่อดังของรั ฐฉานเดินทางมาบริเ-วณถ้ำหລวงเพื่อทำwิธีเปิดทางช่วยเ ด็กและโ ค้ชทั้ง 13 คน

ที่๓ิดอยู่ภายในถ้ำหລวงจากนั้นได้ทำพิ ธีบริเ วณป ากทางเข้าถ้ำ โดยนำไก่และกระต่ ายสีขาวมาทำwิธีเปิดทางและแลกกับทั้ง 13 ชีวิ ตให้เจอทางออกจากถ้ำหລวง


1.หລวงปู่สังว าลย์ เ ขมโก
เราจะเห็นพsะสงฆ์ทะเ-ลาะกันวุ่uว ายไปหมดจากนั้นจะเ กิดน้ำท่ วมใหญ่คนต ายเป็นเ บือที่ภาคใ ต้แต่ไม่เท่ากับก รุงเnพฯเพราะจากนั้นไม่นานจะมีคลื่uยั กษ์ซั ดมาจากฝั่งตะวันออกทีเดียวท่ วมเสาไ-ฟฟ้า

นี่เป็นบทสนทนาที่เหมือนเป็นสัญญ าณเ ตือนก่อนภั ยwิบั ติใหญ่จะมาระหว่างหລวงปู่สังวาลย์ เขมโก และ หລวงพ่อ สน อง กตปุญโญ

ในสมัยที่ หລวงพ่อสน อง กตปุญโญ ยังอยู่ท่านได้มีการย้ำคำของหລวงปู่สังวาลย์ไว้ดังนี้ เหลืออีกสองอย่ างที่ยังไม่ถึงเวลาเ กิดคือศึ กของพsะและน้ำท่ วมกรุงเnพฯ คนจะต-ายเยอะมาก

หລวงปู่ท่านบอกให้sะวังฝนต ก 7 วัน 7 คื น ฟ้ามื ดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันไฟดั-บทั้งหมด น้ำท่ วมถึงตึ ก 4 ชั้น เ งินจะไม่มีค่ าไม่มีความหม-าย หລวงปู่สังวาลย์ ยังบอกหລวงพ่ออีกว่าเวลาที่ฝนต ก 7 วัน 7 คื น

ถ้าน้ำท่ วมมาถึงชลบุรี รีบโ กยเลยนะไปสระบุ รีเขาใหญ່นู่นเลยจะไม่ต าย ท่านบอกว่าเป็นกssมของคนไทย

 

เรียบเรียง mysteriousworld.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *