NEWคາถາถูกหวย “หลวงปู่สรวง” วัดไพรพัฒนา ใครไม่เคยถูกหวย ลองขอท่าน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาค อข่าวและเหล่าบรรดาชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าพากันเข้ามาคอมเม้นต์และและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียว

เรียกได้ว่า ทำเอา หลายๆคน ต่างส งสั ยถึง เรื่อง ราวคว ามรัก ของ ทั้งคู่กัน มานาน กับคู่นี้ “อ เชน จตุพล ชมภูนิช” และ “ครูอ้ วน มณีนุช เสมร สุต”

ล่าสุด ค ว งคู่เ ผ ยความในใจทั้งหมด แล้วตอนนี้ความสั มพั นธ์ของ ทั้งคู่ อยู่ในสถ าน ะอะไรกันแน่

คำว่าจิ้นสำหรับสอ งคนนี้เริ่ มมาตั้งแต่เมื่อไหร่

อ เชน อาจจะเริ่มมาตั้งแต่ผมเห็นครูอ้ วน ในทีวีแล้ว แล้ วก็เห็ นตัว จริงในรายการ จริง ๆ ผมไปเรียนร้ องเพลงกับเขาม าก่อนน ะสมัยที่

โร งเรียนเ ขา ยังไม่ ค่อ ยเจ ริ ญ ช่วงนั้นเรียนที่บ้า นด้ว ยนะ ตอนนี้สาขาเพียบ ครูอ้วนก็มาส อ นบ้าง ส อ นวิธีการห ายใ จ

รู้สึ กยังไง ที่ไ ปเรียน กับครูอ้ วนแล้วได้ ใกล้ชิดกัน คิด ว่าคนนี้คือผู้ห ญิ งที่ใช่เลยไหม

อ.เชน ตอนนั้นยังเ ป็นแ ค่ลูกศิษย์กับ อาจารย์ แต่ว่าการที่ลูกศิษย์จะหลงรักอาจา รย์มันก็ไม่ใช่ เรื่องแ ป ล ก ครูเขาก็ยังไม่ ค่อย รู้ เรื่องมันนานมาแล้ว

เขาก็ยังม อ งโ ล กไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร แต่ผมมีใจมาตั้ง แต่ตอ นนั้นแล้ว แต่เราสนิทส นมกัน เจอตัวกันจ ริง ๆ ตั้งแต่อยู่ในรา ยการ ไปค อมเมนต์ด้วยกัน

ฝ่ายห ญิ งมีอะไรจะนำเ ส น อ บ้างไหม

ครูอ้วน ความเป็นคู่จิ้นอ้วนต กใ จมากกับวันห นึ่งที่ สื่ อเอาไปลงแล้วก็จับคู่เรา ซึ่งเราก็ต กใ จมาก คือไม่เข้าใจจริง ๆ

ว่าคู่จิ้นแปลว่าอะไร จนกระทั่งได้รู้ว่าคำว่าจิ้ นมันม าจากคำว่าอิมเมจิ้น คิ ดกันไป ฝั นกันไป ตามความสุ ขของแ ฟ น ค ลั บ

มีความเป็น จริงอยู่ในความฝั นนั้นกี่เ ปอร์เซ็นต์

ครูอ้วน ส่วนตัวของอ้วนใช่ไหม ก็บอกตรง ๆ เลยว่าแ อ บว า บห ว า มอยู่เหมือนกัน ถึงขนาด มีผู้ปกคร องโทร ห าครูอ้วน ส า ย ตรงว่าให้ร ะ วั งผู้ช า ย คนนี้เหรอ

ครูอ้ว น อั นนี้เป็นสิ่ งที่อ้วนต กใ จมาก เพราะว่าเริ่มเ ชื่ อกันไ ปจริ งจังถึง ระดับผู้ป กครองของนักเรียน ซึ่ งเมื่อก่อนนี้ก่อนที่อาจารย์จ ะเข้ามาใ นวงการ อาจารย์เ คยทำ งานอยู่ในอ งค์ก รบาง องค์กร ซึ่งเขาบอกว่า

ครูอ้วนคะ ดิฉันเคยทำงานอยู่ใน องค์ กรนั้นอ งค์กรนี้มา ครูอ้วนต้องร ะวั ง อ.เชน ดี ๆ เ ลยนะคะ อย่าไปเ ผ ล อ นะคะครูอ้วน หมา ย ถึงว่าอาจารย์เ ป็นค นห ล า ย ใ จ เหรอ

ครูอ้วน ก็เขา อ า ยุ ตั้งเท่าไรแล้วล่ะ เขาก็ต้องมีอดีตมาเยอะแยะ ทั้งคู่เคยแ อ บมีใ จให้กั นจริง ๆ ไหม

อ.เชน คือตอนที่เราไปเจอกั นในรายการ คอมเ มนเตเตอร์มีอยู่ 3 คน คือ มีผม มีครูอ้วน แล้วก็มีพี่โน้ต แล้วมันควรจะเป็นใครล่ะที่ผมจะ

รู้ สึ กดีด้วย พี่โน้ ตเหรอ ไม่เหมาะมั้ง รู้สึ ก ดีใ นฐ า น ะคนรัก ทั้งคู่เคยมีสิ่ งนี้ให้กันหรือเปล่า เ ค ยแ อ บค บกันไหม

อ เชน คน เราเจอ คนวันละเ ป็นพันแต่เราไม่รู้จักกันนะ บางคนที่เรารู้จักกันเราก็ไม่ได้ผูกพันกัน คนเราผูกพันกันแต่ก็ไม่ได้รักกัน

มีบางคนเท่านั้นที่เราเจอกันแล้วเรารักกัน ฉะนั้นเ ชื่ อว่าคนเราไม่มีทางเ จ อกันด้วยความบั งเ อิ ญ สรุป อย่ างที่บอกเมื่อกี้

ครูอ้วน เนี่ ยแหละคือ เสน่ห์ของ อเชน ที่ทำให้เรารู้สึ กอ บอุ่ นทุ กครั้งที่คุย กัน ครูอ้วนเค ยรู้ สึ กว่า อเชน จี บค รูอ้ว นไหม

ครูอ้วน อ เชน เป็นคนที่มีความตรงมาก หน้าจอเป็นแบ บนี้ แต่หลังจอเป็นอีกแบบหนึ่ง อ เชน จะเป็นคนขี้ อ า ย พูดน้อย 10 ปี จะทานข้าวกันหนเดียว

เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ ที่เราเ ห็ นเราจะไม่รู้ สึ กได้เลยว่า แท้ ๆ เขาเป็นคนอย่างไร แต่ห ลังก ล้ อ งแล้วอีกเรื่องหนึ่งเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสั มผั ส

ได้คือเขาเป็นกัลยาณมิตร เขาเป็นคนที่มาเติมเต็มในสิ่งที่ความเป็นเพื่อนควรจะมี

ถ้า อ เชน มาจี บครู้อ้วนจะโอเคไหม

ครูอ้วน การตั้งใจจี บจริง ๆ เป็นสิ่งที่น่ าก ลั วมากเลย แล้วมันจะต้องมีอนาคต ซึ่งอ้วนกับ อ.เชน มอ งอนาคต กันไม่ออกเลย เพราะจริง ๆ แค่เริ่มต้นมันก็ไม่ได้แล้ว

เขาเป็นลูกคนเดียว อ้วนเป็น ลูกคนสุด ท้ อ ง ลูกคนเดียวจะถูกต ามใ จมาขน าดไหน แล้ว ลูกคนสุด ท้ อ ง จะเป็นประมาณไหน เพราะฉะนั้นเ บื้ อ ง ห ลั งก ล้ อ ง มีความจิ้นเยอะมาก

อ เชน ครูอ้วน เคยแ ช ตไ ล น์หากันนอกรอบไหม

ครูอ้วน ไม่มี เขาโทร หาหนเดียว เรื่องสุนัข คือเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเป็นคนเก็บรายละเอียด

ว่าเราเป็นคนชอบอะไร ทำอะไรยังไง จนวันหนึ่งเห็นโทรศัพท์ก็รับอัตโนมัติ เขาก็ถามว่าหมาเอาสีอะไร แต่เราหัวใจพองโตตรงที่ว่า

อ เชน เขาเก็บรายละเอียดตรงที่ว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนรักสุนัขมาก มารู้ทีหลังว่าเขาไปเจอสุนัข ให้ อเชน เล่า

อ เชน มีคนเขาจะข ายสุนัข ต้องการจะโละหมดบ้าน ก็เลยนึกถึงครูอ้วน เผื่อว่าครูอ้วนเขาซื้ อ

หรือเขาจะเ อ า เวลาเขาเ ห็ นหน้าสุนัขเขาจะได้นึกถึงผมบ้างว่าผมเป็นคนแนะนำสุนัขตัวนี้ให้เขา

ทั้งคู่เป็นสเปกของกันและกันไหม

ครูอ้วน มันเป็นความฝั นของคนทุกคนนะว่าจะมีผู้ช ายที่เป็นผู้นำ เป็นผู้ช ายที่มีความรับผิดชอบ พูดเพราะ เอาใจ ดูแล ตลก อ เชน ไม่ใช่เลย แต่ ภ า ย น อ ก อเชน เป็นแบบนั้นทุกอย่าง

ครูอ้วน ถูกต้อง ห น้ าก ล้ อ ง เป็นทุกอย่าง แต่ห ลั งก ล้ อ ง อย่างที่บอกมีอะไรให้จิ้นอีกเยอะมาก

ล้วครูอ้วนถือว่าเป็นผู้ห ญิ งสเปกเราไหม อ เชน ครูอ้วนเขาเป็นคนที่มีมาตรฐานชัดเจน รูปแบบการใช้ ชี วิ ต อนาคต

เขาจะมีเป๊ะ ๆ หมด แล้วเขาไม่เคยเป ลี่ ย นด้วย เพราะถ้าเขาอยู่ตรงนี้แล้วผมอยู่ตรงนี้

ผมก็คงไม่ได้ขึ้นไปหาเขาหรอก ถ้าเขาลดระดับว่าเป็นใครก็ได้แค่เป็นผู้ช ายก็พอแล้ว ผมน่าจะติ ดอั นดั บอยู่ ตอนนี้ครูอ้วนโสด

แล้วเ ปิ ดโ อ ก า ส ให้ อ เชน ไหม

ครูอ้วน อ้วนเ ชื่ อในความรัก ความรักเป็นสิ่งที่มีพลังมาก ๆ เพราะฉะนั้นไม่เคยปิ ดกั้ นความรักเลย แต่อ้วนกลัว ก ลั วในสิ่งที่มันจะเ กิ ด ขึ้นที่สวยงามในวันนี้ แล้วอนาคตมันจะไม่สวยงามแบบนี้

gnv k hfjfvgc7:09 PM 12/14/2021l;edsgkokdstkekgwtkkflil ojwfjsfljsบທสວดມนต์ คำนมัสกາร ตั้งอธิฐາนขอพsหລวงปู่สsวง

จุดธูป 9 ดອก ท่ອง 9 จບ จບที่ 9 บอกชื่อ (ผู้สวດ)

คำนมัสกາรหລวงปู่สsวง

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จບ)

นะโมโพธิสัตโตมหาคุโณมหิทธิโกมะหาลาโภอะหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตะรัง

ตั้งອธิษฐາนขอพs

พุทธังประสิทธิธัมมังประสิทธิสังฆังประสิทธิ

อริยะองค์สรวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะ

อิสะวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสາธุ ส າธุ สາธุ

ที่มา socialupdatess

เพราะฉะนั้นเราอยากจะเก็บวันแบบนี้เอาไว้ให้นาน ๆ ที่สุด ไม่เคยเจอแ ข กไหนที่พูดได้ค ลุ มเ ค รื อ ขนาดนี้มาก่อน ยังไม่ได้คำตอบเลย

อ เชน คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องงานมันเป็นเรื่องส่วนตัว ฉะนั้นพอมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่จำเป็นต้องมาพูดอะไรต่อห น้ าคน ผมพูดออกมาได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งแต่งข้อความ

ผมรู้สึกดีกับครูอ้วนมาตั้งแต่วันแรก ๆ ที่ได้เจอแล้ว จนกระทั่งบัดนี้ทุกอย่างมันก็ยังคงเหมือนเดิม อาจจะเพราะเรา รั ก ษ า ระยะความถี่ห่างเอาไว้ มีป ฏิ สั ม พั น ธ์ กันในบางช่วงเวลาบ้าง

มันไม่ถึงกับจะมาใกล้กันจนมากร ะท บกัน พอมันมีช่ อ ง ว่ างระหว่างกันมันก็มีช่องว่างแห่งความคิดถึงมาอยู่ตรงกลางได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *