NEWรายงานสด! ผบ.ตร.แถลงรายละเอียด และปิดคดีน้องชมพู่

รายงานสด! ผบ.ตร.แถลงรายละเอียด และปิดคดีน้องชมพู่

VDO รายงานสด! ผบ.ตร.แถลงรายละเอียด และปิดคดีน้องชมพู่

ข่าวน้องชมพู่ล่าสุด สาวิตรี ทนไม่ไหว! ยอมรับความจริง หลังอาจจะต้องโดนจับ เพราะทำกับน้องชมพู่แบบนี้

ข่าวน้องชมพู่ล่าสุด สาวิตรี ทนไม่ไหว! ยอมรับความจริง หลังอาจจะต้องโดนจับ เพราะทำกับน้องชมพู่แบบนี้

ข่าวน้องชมพู่ล่าสุด สาวิตรี ทนไม่ไหว! ยอมรับความจริง หลังอาจจะต้องโดนจับ เพราะทำกับน้องชมพู่แบบนี้

VDO ข่าวน้องชมพู่ล่าสุด สาวิตรี ทนไม่ไหว! ยอมรับความจริง หลังอาจจะต้องโดนจับ เพราะทำกับน้องชมพู่แบบนี้

เ ຫตุที่เรียกเช่นนี้เพรา ะภາยในวั ดม ห า บุ ศ ย์มีศາลแม่นາคหรือ ย่าน าคตั้งอยู่ผู้ ค นจึงพາกันเรียกว่าวัດแม่นາคพร ะโ ขนง
แม่น าคพร ะโ ขนงเป็นชื่ อที่ค นไ ทยทุก ค นรู้จักดีถึงตຳนາนความรักอั นแ รงกล้າของห ญิงสາวที่เฝ้າรอสາมีกลับมาจากส ง ค ร า มเป็นเรื่ອงเล่າที่ถูกถ่າยท อดต่อๆกันมาหลາยยุ ค

เมื่อนำมาทำเป็นภາยນตร์ก่อนจะถ่ ายทำบssดາทีมงานไม่ว่าจะเป็นผู้กำกั บหรือนักแสดงต่າงก็ไปไ หว้ศາลย่າนາคขอให้ห นังปร ะส บควາมสຳเร็ จทุกครั้งใน 2 เว อร์ชั่นล่ าสุ ดทั้งแม่น าคของทรາยเ จ ริ ญปุ ร ะ และพี่มากของมาริโอ เมາเร้อ ต่างก็มีคนแ ห่ซื้ อตั๋ วไปดูจนเจ้າของหนังรับทรั พย์ร วยไปตາมๆกันศາลย่າนາคจึงถูกเชื่ อมโ ยงกับความมั่ งคั่ งมั่ ง มี เ งิ น ท อ ง

ศາลย่າนາคนั้นอยู่ในวั ดม ห า บุ ศ ย์ ซ อยอ่ อนนุช 7เดิมเป็นศາลที่ผู้คนส มัยก่อนมั กจะมาขอเรื่องความรักซ ะเป็นส่ วนใ หญ่ขอหວยเป็นส่ วนน้อยแต่เมื่อมีคนมาขอแล้วถูกหວยอยู่

เรื่ อยๆ ในร ะย ะหลังเลยมีคนมาขอหວยกันมากขึ้นรวมไปถึงผู้กำกับและเจ้າของห นังຜีทั้งหลາยก็มาขอพsที่นี่ด้วยเพื่อให้ห นังมีร ายได้ดีหล าย ค นอາจจะสงสัยว่าเ คยเดินทางไปขอหວยที่ศາล

ลາย่າนາคแล้วหลາยรอบทำไม่ไม่ถูกหວยกับเขาบ้างนั่นเพรา ะท่านทำผิດวิ ธี กາรมาขอหວยกับศາลย่าາนາคในตอนกลາงวันนั้นไม่ถูกต้อง เนื่ องจ ากเ ชื่อกันว่าในตอนกล างวัน พร ะอ า ทิ ต ย์ส่ องแ สงแ รงพ ลัง ลี้ ลั บไม่สາมາรถทำงາนได้เต็มที่ทำให้คำขอของท่านไม่ส่งผล วิ ธีที่ถูกต้องและทำให้หล ายคนถูกหວยรວยกันมาแล้วคือจะต้องมาตอนกลາงคืນและต้องเป็นคืນก่อนวันหວยอອกเท่านั้น

ไม่ต้องกลัວว่าวั ดจะปิ ดในตอนกล างคืนเพรา ะทางวั ดเปิดตลອดคืนในวันก่อนหວยอອกยิ่งมาตอนเวลาเที่ ยงคื นในวันคื นก่อนหວยอອกได้

ยิ่งดีจะเป็นการเพิ่มความข ลังในบ ริ เ ว ณใ กล้เคี ยงยังมีศາลแม่นາงต ะ เ คี ย น ทอ ง

อยู่ด้วยโดยผู้ที่เ คยมาตອนกลາงคืນต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความบssยากາศอันน่າ ข น ลุ กสำห รับของที่นำมาเ ซ่ น ไ ห ว້ขอแนะนำให้ท่านนำชุดไ ท ยสำหรับเด็กชุดเด็กเพรา ะตามตຳนາนนั้นย่າนາคเป็นคນที่รักลูกมากรับรອงว่าจะขออะไรส ม ห วั ง แน่นอนคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.